REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP ONSDAG DEN 21. MARTS 2012 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP.

 

Der var 56 deltagere i generalforsamlingen, hvoraf alle var stemmeberettigede. Endvidere forelå der 4 fuldmagter. Der var således 60 stemmer.

 

Ulla Olsen bød velkommen til generalforsamlingen, og inden selve generalforsamlingen sang alle fællessangen: Nu er dagen fuld af sang.

 

Ad 1. Valg af dirigent:

 

Ulla Olsen oplyste, at bestyrelsen foreslog Ruth Trier som dirigent.

 

Der var ingen andre forslag til dirigent, og Ruth Trier blev derfor valgt.

 

Ruth Trier takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved mail af 24. februar 2012. Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse.

 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere:

 

Kirsten Nielsen og Ruth Banks blev valgt til stemmetællere.

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning:

 

Ulla Olsen nævnte, at beretningen i forvejen var udsendt til alle medlemmer af Visens Venner i Taastrup og spurgte, om der var nogen, der havde spørgsmål til beretningen.

 

Bjarne Christoffersen udtalte, at han havde et forståelsesproblem, beretningen omtalte ”vor tidligere webmaster”, og Bjarne Christoffersen mente, at han stadig var webmaster. Bjarne Christoffersen udtalte, at han ikke havde fået nogen henvendelse fra Steen Hamann herom.

 

Bjarne Christoffersen føler dette som en personlig chikane. Bjarne Christoffersen omtalte ligeledes indsendelsen til Klagenævnet for Domænenavne af sagen om den ”gamle” hjemmeside.

 

Endvidere nævnte Bjarne Christoffersen, at Steen Hamann på landsmødet havde spurgt, hvordan man bliver af med et medlem, og Bjarne Christoffersen følte dette som personlig chikane fra kassererens side.

 

Ulla Olsen udtalte, at sagen om den ”gamle” hjemmeside havde verseret længe.

 

Det var ikke kassereren, der havde taget beslutninger undervejs, bestyrelsen havde taget beslutningerne. Steen Hamann blev valgt til kasserer på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2011, og den ny hjemmeside er registreret den 21. marts 2011. Bjarne Christoffersen har ikke villet overdrage domænet til Visens Venner i Taastrup – grunden til ønsket om overdragelse er, at navnet Visens Venner er beskyttet og ejes af Visens Venner i Danmark.

 

Bjarne Christoffersen ønskede at få oplæst referat fra et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen afsætter Bjarne Christoffersen som webmaster, hvor Steen Hamann har fået lov til at oprette en ny hjemmeside, og hvor bestyrelsen har besluttet, at Bjarne Christoffersen ikke skulle orienteres om klagen.  Der er ikke belæg for, at det er vedtaget i bestyrelsen.

 

Ruth Kristensen svarede hertil, at det ikke kunne lade sig gøre at oplæse noget herom fra et bestyrelsesreferat, da der ikke stod noget i referaterne om det.

 

Bjarne Christoffersen udtalte endvidere, at han ikke havde kunnet få kopier af bestyrelsesmøderne, og at det var en sjofelhed at spørge på Landsmødet, hvordan man kommer af med et medlem og uden, at det har været behandlet i bestyrelsen.

 

Steen Hamann udtalte, at han 2 gange havde ringet til Bjarne Christoffersen vedrørende overdragelse af domænenavnet.

 

Steen Vigholt spurgte, hvad Bjarne Christoffersen ville med vor hjemmeside, hvortil Bjarne Christoffersen svarede, at han ikke ville noget. Steen Vigholt spurgte, hvad Bjarne Christoffersen så ville med den.

 

Bjarne Christoffersen udtalte, at han var blevet sjoflet til af medlemmer af bestyrelsen.

 

Ruth Trier sagde, at Bjarne Christoffersen har udtalt sig om, hvad der skal fremlægges, og Ruth Trier følger op på det.

 

Vedrørende den ”gamle” hjemmeside udtalte Steen Vigholt, at Bjarne Christoffersen havde oprettet denne på eget initiativ, og at Bjarne Christoffersen havde fået frie hænder til at udforme hjemmesiden. Bjarne Christoffersen begyndte på hjemmesiden, der skete ikke så meget, og Bjarne Christoffersen spurgte bestyrelsen, om bestyrelsen ville gå ind i arbejdet.

 

Dette accepterede bestyrelsen, og 2 medlemmer af bestyrelsen dannede et udvalg sammen med Bjarne Christoffersen, men der kunne ikke skabes et samarbejde i udvalget.

 

Steen Vigholt kunne ikke forstå, at der skal bruges så megen tid på denne sag. Endelig nævnte Steen Vigholt, at Bjarne Christoffersen havde sendt en regning på ca. 11.000 kroner for arbejdet – som var frivilligt arbejde - men at Bjarne Christoffersen var villig til at se bort fra regningen, hvis han fik en undskyldning.

 

Ulla Christoffersen spurgte, om man kunne nægte betaling og sagde i denne forbindelse, at de optrædende ved en udeoptræden får betaling.

 

Hertil svarede Steen Vigholt, at de penge, som Visens Venner i Taastrup får som honorar ved udeoptræden, tilfalder foreningen. Kirsten Nielsen nævnte, at vi får 100 kroner i kørepenge, som er skattefri.

 

Vedrørende dette emne nævnte Ruth Banks, at hun har fået mere end kørepenge, og at vi kunne se, hvorledes det var gået med honorarerne ved at se på regnskaberne. Ruth Banks mente, at vi bare fremover skal lade være med at gøre det forkert.

 

Ruth Trier udtalte, at der ikke står noget herom i beretningen.

 

Bjarne Christoffersen nævnte, at han på nogle papirer havde set forskellige beløb nævnt i forbindelse med udeoptræden.

 

Hertil svarede Ulla Olsen, at de beløb, som Bjarne Christoffersen havde set, aldrig var blevet vedtaget af bestyrelsen. Der udbetales kørepenge efter Statens takster.

 

Søren D. Sørensen takkede for beretningen og udtalte, at det var nogle rigtig fornøjelige aftener i Kulturcentret – tak til bestyrelsen og andre.

 

Hvad angår sagen om domænenavnet udtalte Søren D. Sørensen, at det må handle om ophavsret, og at sagen så må ende i retten. Generalforsamlingen kan ikke være dommere i en sådan sag.

 

Ruth Trier spurgte, om der var flere, der havde spørgsmål til beretningen.

 

Dette var ikke tilfældet, og beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 4 – Godkendelse af regnskab:

 

Steen Hamann spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet (årsregnskabet 1. januar – 31. december 2011).

 

KODA:

 

Robert Kaufmann udtalte, at han gik ud fra, at der var betalt fuld KODA-afgift i 2011 som aftalt på generalforsamlingen i 2010.

 

Ulla Olsen oplyste, at KODA-afgift kan søges tilbagebetalt fra Kulturelt Samråd, dette var sket de tidligere år, og derfor forekommer der ingen beløb i regnskabet for 2010 og tidligere. Steen Hamann havde ikke fået denne information. Ulla nævnte videre, at vi ikke får så stort et tilskud fra Kommunen som tidligere, og derfor kan man nu søge om tilbagebetaling af KODA-afgift.

 

Ruth Trier, der også er formand for Kulturelt Samråd, oplyste, at vi blot kunne søge om KODA-beløbet.

 

Ruth Banks udtalte, at det angivne KODA-beløb var forkert, det skulle have været kr. 276 pr. aften, idet arrangementerne var åbne for andre end medlemmer. Alt kan desuden ses på hjemmesiden. Der skal indbetales direkte til KODA. Til gengæld kan man blive fri for at betale til Visens Venner Danmark.

 

Endelig redegjorde Ruth Banks for KODA’s funktion.

 

Ruth Trier spurgte, om der var andre spørgsmål til regnskabet.

 

Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev énstemmigt vedtaget.

 

Ad 5 – Indkomne forslag:

 

Ruth Trier oplyste, at bestyrelsen havde meddelt, at der ikke forelå andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

 

Ruth Trier havde modtaget forslaget til vedtægtsændringer den 25. februar, altså rettidigt.

 

§ 5. Tilføjelse: Forslag 1:

 

Ruth Trier oplæste teksten som angivet i forslaget og spurgte, om der var nogen, der ønskede det uddybet.

 

Steen Hamann oplyste, at vi fremover vil afregne direkte med KODA med kr. 294 pr. viseaften. Dette er ifølge aftale mellem Visens Venner i Danmark og KODA.

 

Ruth Banks mente, at tilføjelsen til paragraffen var unødvendig, da det står i reglerne for Visens Venner i Danmark. Ulla Christoffersen mente heller ikke, at der skulle tilføjes noget til paragraffen, hvis vi nævnte KODA kunne der i denne paragraf nævnes en mængde andre ting, som bestyrelsen skulle tage sig af.

 

Ulla Olsen oplyste, at vi betaler til KODA de aftener, hvor vi har gæstesolister.

 

Ruth Trier spurgte, om der var andre synspunkter, og om der var ønske om afstemning.

 

Ulla Christoffersen mente, at der skulle stemmes om Ruth Banks forslag om ikke at tilføje: ”herunder afregning med KODA i henhold til aftale mellem Visens Venner Danmark og KODA”.

 

Steen Hamann foreslog, at bestyrelsen trækker forslaget og tager spørgsmålet op næste år.

 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen trækker forslaget.

 

§ 6. Tilføjelse: Forslag 2:

 

Ruth Trier oplæste teksten som angivet i forslaget og spurgte, om der var kommentarer hertil.

 

Ulla Christoffersen forstod ikke denne ændring og syntes, at tilføjelsen var overflødig.

 

Steen Hamann oplyste, at Kommunen forlanger, at det står i vedtægterne, ellers kan vi ikke få tilskud.

 

Der var ingen yderligere kommentarer, og forslaget blev vedtaget.

 

§ 8. Tilføjelse: Forslag 3:

 

Ruth Trier oplæste teksten som angivet i forslaget og spurgte, om der var spørgsmål/indvendinger hertil.

 

Spørgsmålet blev drøftet, og Robert Kaufmann udtalte, at enten trak bestyrelsen forslaget, eller også ønskede han afstemning herom.

 

Ulla Olsen nævnte, at der på en generalforsamling kan ske ting, der ændrer ens syn på det, som bliver behandlet.

 

Der skulle stemmes om bestyrelsens forslag, Ruth Trier oplyste, at går man ind for bestyrelsens forslag skrives JA, går man ikke ind for bestyrelsens forslag skrives NEJ.

 

Resultatet af afstemningen var følgende:

 

10 stemte nej

50 stemte ja.

 

Forslaget var således vedtaget.§ 12. Tilføjelse: Forslag 4:

 

Ruth Trier oplæste teksten som angivet i forslaget og spurgte, om der var kommentarer hertil.

 

Dette var ikke tilfældet.

 

Forslaget var således vedtaget.

 

Bestyrelsens 4 forslag:

§ 5   Tilføjelse: Forslag 1 - bestyrelsen trak forslaget

§ 6   Tilføjelse: Forslag 2 - vedtaget

§ 8   Tilføjelse: Forslag 3 - vedtaget

§ 12 Tilføjelse: Forslag 4 – vedtaget.

 

Ad 6 – Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:

 

Steen Hamann spurgte, om der var spørgsmål til budgettet.

 

Dette var ikke tilfældet.

 

Ruth Trier oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev vedtaget.

 

Ad 7 – Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er):

 

Ulla Olsen udtalte, at alle vidste, at formanden for Visens Venner i Taastrup gik fra os den 16. januar 2012 og oplyste, at bestyrelsen indstiller Preben Elle Hansen til formandsposten.

 

Preben Elle Hansen fik ordet og fortalte, at han og hans kone havde været medlem af foreningen 8-9 år og havde haft mange dejlige viseaftener, både med vore egne udøvende og med gæstesolister.

 

Som det var fremgået af diskussionen med Bjarne Christoffersen var der et problem, Preben Elle Hansen ville gerne tage fat på det problem og foreslog Bjarne Christoffersen, at de to skulle mødes herom.

 

Preben Elle Hansen vil gerne medvirke til, at antallet af medlemmer, herunder udøvende, løbende kan fastholdes og øges og opfordrede derfor til, at alle visevenner bliver ambassadører for foreningen, således at vi kan få nogle nye medlemmer og nye idéer til aktive. Lad os prøve at holde fødekæden i gang!

 

Ruth Trier takkede Preben Elle Hansen for indlægget og spurgte, om der var andre forslag til posten som formand for bestyrelsen.

 

Dette var ikke tilfældet, Preben Elle Hansen blev således valgt til formand, og Ruth Trier ønskede ham til lykke med valget.

 

Næstformand Ulla Olsen og kasserer Steen Hamann var ikke på valg.

 

Sekretær Ruth Kristensen var på valg som sekretær, der var ikke andre forslag til sekretærposten, og Ruth Kristensen blev således valgt til posten som sekretær.Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter:

 

Følgende stillede op:

 

Steen Vigholt

Ebbe Jensen

Vibeke Hamann

Børge Ladefoged

Ingrid Arlnæs

Else Hansen

 

Ruth Trier spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op, dette var ikke tilfældet.

 

Afstemningen fandt sted med følgende resultat:

 

Der blev afleveret 60 stemmesedler, heraf 2 blanke, og stemmerne fordelte sig således:

 

Steen Vigholt                   - 51 stemmer

Ebbe Jensen                    - 54 stemmer

Vibeke Hamann              - 53 stemmer

Børge Ladefoged            - 30 stemmer

Ingrid Arlnæs                   - 44 stemmer

Else Hansen                    - 35 stemmer

 

Ulla Olsen oplyste, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

 

Forsamlingen sang som fællessang: Gå med i lunden.

 

Valg af revision:

 

Arne Lundgaard stillede op til valg til posten som revisor, der var ikke andre, der stillede op til denne post, og Arne Lundgaard blev valgt til posten som revisor.

 

Bent Andersen stillede op til valg til posten som revisorsuppleant, der var ikke andre, der stillede op til denne post, og Bent Andersen blev valgt til posten som revisorsuppleant.

 

Herefter sammensætter bestyrelse og revision sig som følger:

 

Formand Preben Elle Hansen

Næstformand Ulla Olsen

Kasserer Steen Hamann

Sekretær Ruth Kristensen

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Steen Vigholt

Ebbe Jensen

Vibeke Hamann  

 

Bestyrelsessuppleanter:

 

Ingrid Arlnæs - 1. suppleant

Else Hansen  - 2. suppleantRevision:

 

Arne Lundgaard -  revisor

Bent Andersen   -  revisorsuppleant

 

Ad 8 – Eventuelt:

 

Søren D. Sørensen gav følgende oplysninger:

 

1)

Seniorrådet får den 9. maj 2012 besøg af sin venskabsby, og der inviteres derfor til sangerdyst på Taastrup Teater denne dag fra kl. 14.00 – 16.30. Billetterne koster kr. 50,- og kan fra nu af købes på Taastrup Teater.

 

2)

FN’s Ældredag fejres den 28. september 2012 fra kl. 13.00 – kl. 17.00 i Kulturcentret i samarbejde med bl.a. Ældresagen og Ældremobiliseringen. Der kræves ikke billetter hertil.

 

Søren D. Sørensen opfordrede til at deltage i disse arrangementer. Ulla Olsen gjorde opmærksom på, at der også er viseaften den 28. september 2012.

 

Ruth Trier spurgte, om flere ønskede ordet under Eventuelt, dette var ikke tilfældet, Ruth Trier takkede for en hyggelig, morsom og underholdende aften og erklærede generalforsamlingen for hævet (kl. 20.55).

 

Ulla Olsen takkede Ruth Trier for god ledelse af generalforsamlingen med håbet om, at Ruth Trier ville komme igen til næste år, og Ulla Olsen overrakte Ruth Trier en vingave.

 

Endvidere takkede Ulla Olsen Børge Ladefoged for det bestyrelsesarbejde, han havde udført i årenes løb, og overrakte Børge Ladefoged en vingave. Steen Vigholt takkede Ruth Banks for hendes arbejde som bestyrelsessuppleant og overrakte Ruth Banks en vingave.

 

Til slut blev fællessangen: At samles, skilles ad, sunget.

 

Referent: Ruth Kristensen

 

Taastrup, den 3. april 2012

 

 

Dirigent:                                                  Formand:

Ruth Trier                                               Preben Elle Hansen