REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP ONSDAG DEN 13. MARTS 2013 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP.

 

Der var 36 stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen. Der var således 36 stemmer.

 

Formand Preben Elle Hansen bød velkommen til generalforsamlingen, og inden selve generalforsamlingen sang alle fællessangen: Nu er dagen fuld af sang.

 

Ad 1. Valg af dirigent:

 

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Ruth Trier som dirigent.

Der var ingen andre forslag til dirigent, og Ruth Trier blev derfor valgt.

Ruth Trier takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved mail dateret 15. februar 2013. Der var ingen indsigelser imod lovligheden af generalforsamlingens afholdelse.

 

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere:

 

Kirsten Nielsen og Solveig Hartmann blev valgt til stemmetællere.

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning:

 

Bestyrelsens beretning var udsendt i forvejen.

Ruth Trier spurgte, om der var nogen, der havde kommentarer til beretningen.

Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsens beretning blev énstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 4. Godkendelse af regnskab:

 

Regnskabet var udsendt i forvejen.

Steen Hamann spurgte, om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev énstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

Ad 5. Indkomne forslag:

 

Bestyrelsens forslag til tilføjelse til/ændring af vedtægterne var udsendt i forvejen.

Ruth Trier oplæste tilføjelsen til § 5 som følger:

§ 5 tilføjes efter

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal –

 

”NYT

Kassereren står for foreningens formue, indkassering af årlig kontingent samt betaling af regninger. Kassereren administrerer foreningens konti, herunder betalingskort og netbank, samt indgår kontrakter herom.”

Preben Elle Hansen oplyste, at banken havde anbefalet tilføjelsen, dette var den eneste grund til, at denne tilføjelse var foreslået.

Som følge at ovenstående foresloges sætningen ”og opkræves af kassereren 1 gang årligt”  (kontingentet) i § 6 slettet.

Tilføjelsen/ændringen i vedtægterne blev énstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet flere forslag.

 

Ad 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent:

 

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen har fastsat kontingentet til kr. 175 for 2014.

 

Preben gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at vi til nogle viseaftner har gæstesolister udefra, som er ret dyre. Her var der også den mulighed at tage forhøjet entré. Preben spurgte ligeledes, om  nogen i salen havde forslag til kommende gæstesolister – dette var ikke tilfældet.

 

Ruth Trier spurgte, om der var kommentarer hertil.

 

Jørgen Madsen udtalte, at det ved kontingentforhøjelse ville være dejligt også at have budgettet for det pågældende år og foreslog, at dette budget fremover var anført på regnskabet.

 

Arne Lundgaard udtalte, at han havde revideret regnskabet – det er et stort regnskab med mange bilag. Arne gjorde opmærksom på, at vi ikke tjener noget på den mad, som medlemmerne får fra caféen i Kulturcentret, og som bestilles og udleveres af os. Fortjenesten i baren er meget lille.

 

Arne mente, at man burde finde ud af at tjene lidt/lidt mere på mad og bar.

 

I denne forbindelse spurgte Keld Riis, hvad målet var med egenkapitalen.

 

Preben Elle Hansen oplyste, at vi f.eks. har engageret en (professionel) lydmand udefra, vi vil også gerne have et bedre lys på scenen, og disse tiltag skal der betales for. Ligeledes skal foreningen købe en computer.

 

Ulla Olsen nævnte, at vi, da vi afholdt vore viseaftner i Medborgerhuset, havde nogle fordele, som vi ikke har nu, hvor vi afholder vore viseaftner i Kulturcentret. Her har vi påtaget os at uddele maden og vi syntes ikke, at vi kunne tage mere, end maden koster i Kulturcentret. Dette kunne dog overvejes.

 

Hvad angår baren er vinen væsentlig dyrere i Kulturcentret, og her synes vi ikke, at vi kan sætte prisen højere.

 

Der var ikke flere bemærkninger, og det blev énstemmigt vedtaget at fastsætte kontingent for 2014 til kr. 175.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse, revision og suppleant(er):

 

Formand Preben Elle Hansen og sekretær Ruth Kristensen var ikke på valg.

Næstformand Ulla Olsen var på valg, ingen andre stillede op til denne post, og Ulla blev genvalgt som næstformand.

Kasserer Steen Hamann var på valg og stillede ikke op til kassererposten. Bestyrelsen foreslog, at Ingrid Arlnæs blev valgt som kasserer, ingen andre stillede op til denne post, og Ingrid blev valgt som kasserer.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsessuppleanter:

 

Ebbe Jensen stillede ikke op til en af  posterne som bestyrelsesmedlem.

Følgende stillede op til posterne som bestyrelsesmedlemmer:

 

Steen Vigholt

Vibeke Hamann

Steen Hamann

 

Ruth Trier spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til posterne som bestyrelsesmedlemmer, dette var ikke tilfældet, og Steen Vigholt, Vibeke Hamann og Steen Hamann blev således valgt som bestyrelsesmedlemmer.

 

Else Hansen og Lissy Kehlet Henriksen stillede op til posterne som suppleanter, Ruth Trier spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til posterne som suppleanter, dette var ikke tilfældet, og Else Hansen og Lissy Kehlet Henriksen blev således valgt som suppleanter.

 

Valg af revision:

 

Arne Lundgaard stillede op til valg til posten som revisor, Ruth Trier spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til posten som revisor, dette var ikke tilfældet, og Arne Lundgaard blev således valgt som revisor.

 

Bent Andersen stillede op til posten som revisorsuppleant, Ruth Trier spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til posten som revisorsuppleant, dette var ikke tilfældet, og Bent Andersen blev således valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 8. Eventuelt:

 

Ruth Trier spurgte, om der var nogen fra salen, der havde noget, de ønskede at komme frem med.

 

I denne forbindelse nævnte Preben Elle Hansen, at arbejdet i bestyrelsen er beskrevet i beretningen, bestyrelsesmedlemmerne deler de mange arbejdsopgaver imellem sig, og møderne er delt op dels i egentlige bestyrelsesmøder, hvor de overordnede ting drøftes, og dels i sæsonplanlægningsmøder, hvor viseaftnerne planlægges.

 

Preben spurgte, om nogen fra forsamlingen kunne tænke sig at bidrage til bestyrelsens arbejde, og om der var noget, man kunne tænke sig, at bestyrelsen skulle tage op og arbejde med - om der var noget, man havde specielt lyst til, og om der er noget, der burde udelades.

 

Endelig sagde Preben, at vi får mange tilkendegivelser fra publikum om, at vore viseaftner er gode.

 

Birthe Kestenholz udtalte, at hun syntes, det gik godt, der var ikke noget at klage over.

 

Kirsten Nielsen sagde, at det var et stort ønske at blive bedre på scenen og opfordrede til, at vi varmede stemmerne op, før vi begyndte på underholdningen, hvilket Solveig Hartmann var enig i, og at vi bør starte med lydprøverne så betids, at vi kan starte underholdningen til fastsat tid.

 

I denne forbindelse sagde Ulla Olsen, at hun havde måttet afvise nogen vedrørende lydprøve på viseaftenen den 22. februar 2013 og nævnte muligheden for at afholde lydprøver lidt tidligere, hvilket Jørgen Madsen var enig i.

 

Birthe  Kestenholz sagde, at vi måtte rette os efter lydmanden.

 

Keld Riis nævnte, at publikum bør lukkes ind til den fastsatte tid  kl. 18.15, og Preben var helt enig heri.

 

Steen Vigholt beklagede, at den aften, Baagerne var på, måtte publikum vente på at komme ind, idet der var meget arbejde med at få Bågerne installeret hvad angår lyd etc.

 

Arne Lundgaard udtalte, at der var stor tilfredshed med arrangementerne, men påpegede, at der ofte er meget uro på scenen. Endvidere er der mange, der skal have teksten op på et stativ, og så kan man ikke se ansigterne.

 

Jørgen Madsen spurgte, om Arbejdernes Landsbank har en fond, man kan søge.

Arne Lundgaard oplyste, at alle foreninger kan søge tilskud fra Nordea-fonden.

Ulla Olsen gjorde opmærksom på, at vi tidligere har søgt underskudsdækning.

Keld Riis redegjorde for de oplysninger om Visens Venner i Taastrup, som man kan se på hjemmesiden.

Ebbe Jensen mente, at headsets var en god ting og opfordrede den ny bestyrelse til at investere i headsets, og Preben Elle Hansen var enig i, at headsets var gode.

Kirsten Nielsen nævnte muligheden af, at 2-3 af vore egne udøvende var på scenen en hel aften.

 

Ruth Kristensen takkede vennekredsen for den opbakning, den yder de udøvende, når de er på scenen, jo større opbakning, jo mere kan sangere og akkompagnatører yde på scenen. Endvidere opfordrede Ruth de tilstedeværende til at komme med ønsker vedrørende viseaftnerne.

 

I løbet af aftenen blev også fællessangen: Gå med, gå med sunget.

Ruth Trier spurgte, om flere ønskede ordet under Eventuelt, dette var ikke tilfældet, og Ruth Trier erklærede kl. 20.30 generalforsamlingen for hævet.

 

Preben Elle Hansen takkede Ebbe Jensen for hans arbejde i bestyrelsen og overrakte Ebbe en vingave.

Endvidere takkede Preben Ruth Trier for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte Ruth Trier en vingave.

 

Til slut blev fællessangen: At samles, skilles ad, sunget.

Referent: Ruth Kristensen

 

Taastrup, den 2. april 2013

 

 

……………………                             ……………………………….

Dirigent: Ruth Trier                             Formand: Preben Elle Hansen